Zawsze jest nadzieja!

Sponsor strategiczny:
PGKIM Łęczna

Cel działania

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, której celami są:

  • Działanie w ramach pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin oraz osób,
  • Sprawowanie opieki nad oknem życia,
  • Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • Działalność charytatywna,
  • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, sportu, turystyki i krajoznawstwa,
  • Promocja i organizacja wolontariatu,
  • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Numer konta bankowego stowarzyszenia:
06 1020 3206 0000 8202 0158 8250